Mejlkonversation med Stadsbyggnadskontoret

2017-02-28
Mitt mejl till projektledaren på Stadsbyggnadskontoret:

Hej!

Tack för ditt mejl!

Jag har förstått hur gången ser ut för beredande av ärenden inför beslut i nämnden. Det var just därför jag krävde att du vid mötet i nämnden den 23 mars 2017 – när beslutet om Riksby ska fattas – tar upp punkterna i mitt mejl så att ingen i efterhand ska behöva säga att det var ett dumt beslut eftersom ingen visste, ingen hade hela bilden.

Jag har gjort min research och det jag skriver om på min webbplats bygger på fakta och noggranna mätningar. Dela länken med nämnden i det skrivna beslutsunderlaget.

Om du vill träffar jag dig gärna i Riksby och visar:

 • Salixvägen som idag är 5 meter bred, och som går genom det stadsplanerade området, och vilka konsekvenserna blir om lokalgatan på 21 meter, som beskrivs i programförslaget, kommer att byggas
 • stuga för stuga som kommer att ryka om nämnden beslutar att säga ja till programförslaget
 • stugor som hamnar i ett slags ingenmansland efter att lokalgatorna fragmentariserat området
 • stugor som kommer att befinna sig i skugga stora delar av våren om bostäder byggs
 • områdena med fridlyst fauna
 • gravarna från järnåldern
 • De Geermoräner.

Jag tänker att det skulle vara bra om du som projektledare kan ge utförliga och beskrivande ”detaljer” i beslutsunderlaget och även kunna svara på frågor vid sittande bord.

Föreslå gärna en tid som passar dig så ser jag till att komma loss då.

Om nämnden – efter din noggranna genomgång av ”detaljerna” i såväl det skrivna beslutsunderlaget som vid sittande bord – säger ja till att gå vidare med programförslaget i Riksby koloniområde vore jag tacksam om du efter mötet informerar mig. Och att du och dina kollegor, därefter, kommer till oss i koloniföreningen och informerar om vad beslutet kommer att innebära.

Med anledning av att mitt arbete involverat:

 • oss kolonister
 • boende i brf-föreningar (på Riksbyvägen och Spetsvägen)
 • boende i hyreshus (utefter Kvarnbacksvägen)
 • Salk-tennisbanor
 • golfbanan
 • Engelska skolan

…skulle det uppskattas med en direkt återkoppling. Det är viktigt för oss alla att få diskutera och få svar på hur nämnden diskuterade våra remissvar på programförslaget (samrådet).

Bifogar här även insändaren som Bromma Tidning bad mig skriva.

En sista fråga:
När publicerar ni underlaget inför beslut på http://insynsbk.stockholm.se/namnd/?

Bästa hälsningar,
Mikael

______________________________________

2017-02-24
Mejl från projektledaren vid Stadsbyggnadskontoret:

Hej Mikael,

Tack för synpunkter. Vi får dock återigen hänvisa till våra tidigare svar där vi försöker förklara att detaljeringsnivån på programmet är övergripande och det är först i detaljplaneskedet som vi kommer att studera konsekvenser för befintliga koloniområden närmre t.ex. när det gäller gatustruktur och bebyggelsestruktur. När det gäller redovisning av programsamrådet i vår stadsbyggnadsnämnd, så är ärendet i princip klart och väntas tas upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträde i mars.

Med vänliga hälsningar

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen, Bromma Kungsholmen

______________________________________

2017-02-10
Mitt mejl till projektledaren på Stadsbyggnadskontoret som även gick med kopia till en av ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden (den ledamoten kontaktade mig efter publicering av mitt pressmeddelande 2017-02-06).

Hej!

Tack för ditt mejl.

Jag förstår vad du skriver och vill därför lyfta mina hjärtefrågor i formen av fem punkter (nedan) som jag hoppas du framför vid sittande bord med Stadsbyggnadsnämnden när ni ska fatta beslut om ni ska gå vidare med byggplanerna i Riksby koloniområdet eller inte.

Jag vill åter igen betona att jag är positiv till byggen av nya bostäder, och jag kan också förstå om ni väljer att skövla hela koloniområdet. Men då kräver jag att ni också säger att ni kommer att göra det! Och inte låtsas som att koloniområdet alltjämt kommer att stå kvar intakt även fast det kommer att byggas vägar, gator och bostadshus.

Jag kräver att ni ska presentera era önskemål på samma sätt som villaägaren som vill bygga en veranda på sitt hus måste presentera arkitektritningar på den planerade verandan så att myndigheter kan säga ja eller nej till bygget.

Här är de punkter som jag vill att du som projektledare informerar Stadsbyggnadsnämnden om i samband med att ni fattar beslut om Riksby koloniområdes framtid och som jag vill ha återkoppling på:

 1. Jag har – manuellt med måttband – mätt varenda gata som planeras i koloniområdet i programförslaget. Bygget av vägnätet kommer att innebära att flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen försvinner, SALK tennisbanor försvinner samt 170 stugor. Om lokal- och huvudgator ska dras igenom det stadsplanelagda koloniområdet stympas de arkitektplanerade trädgårdarna och de arkitektritade stugorna kommer att rivas.Således, om ni fattar beslut om att gatorna ska dras genom området – då ingår per definition att 170 stugor, tennisbana och hyreshus ryker.Jag vill också göra er uppmärksam på att de stugor som blir kvar kommer att ligga i skugga under avgörande perioder i odlarcykeln och flera stugor kommer att hamna i ett ingenmansland. Det blir en rejäl fragmentarisering av ett idag sammanhängande och väl planerat område.
 1. Runt omkring hela koloniområdet finns fridlyst fauna: huggorm, groddjur och fladdermus. Det har exempelvis byggts särskilda grodvägar utmed Spångavägen, som Riksby är en del av med tanke på grodstråket mot Kyrksjön.
 1. Runt hela koloniområdet finns gravsättningar från järnåldern. I programförslaget har en väg ritats ut rakt över en av gravarna.Glöm inte att ett ja till programförslaget också är ett ja till utrotning av fridlyst fauna och utplåning av unika historiska gravsättningar.
 1. De Geer-moränerna, kvarlämningar från istiden, som ligger i skogspartierna runtom koloniområdet kommer att ryka med.
 1. Sist men inte minst, ni ska fatta beslut om de snart hundra år gamla trädgårdarna med växter, träd och buskar som på många håll är unika, ska få en framtid eller inte.

​De här fem punkterna är av avgörande betydelse för det beslut ni kommer att fatta. Och om ni fattar beslut om att gå vidare med området så har nämnden sagt ja till ovanstående fem punkter. ​

​Avslutningsvis, den mest komplexa frågan handlar om en icke-löst fråga om infrastruktur och att Bromma flygplats alltjämt finns kvar. Till år 2038.

​Jag ser fram emot att höra att ni säger nej till lagt förslag. Mina punkter ovan torde få nämnden att fatta ett beslut i den riktningen. Men om ni desperat driver igenom bostadsbyggen i det här området vill jag att ni besöker oss kolonister och berättar om fattat beslut.

Se min webbplats för mer information, den uppdateras kontinuerligt: www.mikaelljung.com

Jag återkommer snart med en insändare som Bromma Tidning bett mig skriva i det här ämnet.

Bästa hälsningar, Mikael Ljung

____________________________

2017-02-09
Mejl från projektledaren vid Stadsbyggnadskontoret:

Hej,

Tack för ditt mail och dina synpunkter. Vi har tagit del av informationen och registrerar det i ärendet. Vi har full förståelse för att du vill ha mer detaljerade svar på dina frågor men i pågående programskede kan vi bara hänvisa till våra tidigare svar. Dvs detaljeringsnivån på programmet är övergripande och det är först i detaljplaneskedet som vi kommer att studera konsekvenser för befintliga koloniområden närmre t.ex. när det gäller gatustruktur och bebyggelsestruktur. Vi planerar att redovisa programsamrådet i vår stadsbyggnadsnämnd i slutet på februari. Då kommer även programsamrådsredogörelsen publiceras på vår hemsida där remissvar och förslag till ställningstagande inför fortsatt arbete redogörs.

För övrigt hänvisar vi till vårt svar till dig 2016-10-14 som följer längre ned i detta mail.

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen, Bromma Kungsholmen

____________________________

2016-10-14
Mejl från projektledaren vid Stadsbyggnadskontoret:

Hej,

I enlighet med Stockholms stads gällande översiktsplan (antagen i kommunfullmäktige) är Brommaplan utpekad som tyngpunkt. Utifrån detta har stadsbyggnadsnämnden gett stadsbyggnadskontoret ett uppdrag att ta fram ett programförslag för centrala Bromma. Från programmet:

Stockholm växer och staden ska planera för 140 000 nya bostäder fram till 2030. För att nå denna målsättning behöver detta ske genom förtätning av befintliga områden, men även genom att utveckla helt nya bebyggelseområden.

 I enlighet med översiktsplanen ska Brommaplan utvecklas till en tyngdpunkt. Närheten till centrala Stockholm och till flera expansiva delar av stockholmsregionen så som Kista, Solna och Sundbyberg gör centrala  Bromma till en eftertraktad boendemiljö och ett bra läge för verksamheter. Detta skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för  kommersiell och offentlig service samt nod för allmänna kommunikationer.

Detaljeringsnivån på programmet är övergripande och visar på var det är möjligt med en utveckling inom programområdet och lyfter samtidigt fram ett antal aspekter som behöver studeras närmare i fortsatt planarbete. Programmet visar därmed på att det är möjligt med en utveckling men är samtidigt tydlig med vilka förutsättningar som finns och vilka frågor som behöver studeras vidare för att det ska vara möjligt. Programsamrådet är det första formella tillfället att föra en dialog och inhämta synpunkter. De inkomna synpunkterna synliggör frågeställningar från allmänhet och remissinstanser och ger oss ett underlag för vilka frågor vi behöver jobba vidare med i fortsatt detaljplaneprocess.

Jag har full förståelse för att ni vill ha svar på de frågor som berör er. Vi har försökt besvara de frågor som vi kan i detta skede, men också hänvisat till fortsatt planarbete för vissa delar då flera av era frågor är av en detaljeringsnivå som hanteras först i senare skede. Som vi har hänvisat till tidigare så ser vi att vi under kommande detaljplaneprocess kommer att föra fortsatt dialog med er och andra berörda aktörer.

Uppdraget att påbörja programarbetet fick stadsbyggnadskontoret 2012 men programarbetet vilade under en period, och startades på nytt under hösten 2015. Däremellan pågick alltså inget arbete.

Angående budget, så har exploateringskontoret fått ett utredningsbeslut (budget) från exploateringsnämnden för projektet. Att staden ska arbeta med att ta fram ett program för centrala Bromma är alltså ett politiskt beslut, både från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Nästa tillfälle där det kan finnas ytterligare information att delge kring programarbetet är när programsamrådet redovisats i vår stadsbyggnadsnämnd.

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen, Bromma Kungsholmen