Synpunkter på översiktsplanen med fokus på Norra Riksby

Här är mitt svar till Stadsbyggnadskontoret (skickades in 2017-01-08) avseende programförslag för Bromma Riksby (2016) och översiktsplanen för Stockholmsområdet (2017).

1.      Bakgrund

Vi kolonister i Riksby koloniförening kommer att drabbas hårt om Stadsbyggnadskontorets pro­gramförslag av Norra Riksby, som presenterades februari 2016, drivs igenom. I översiktsplanen som Stadsbyggnadskontoret nu presenterar, och som inbegriper hela Stockholmsområdet, är det möjligt att göra olika tolkningar avseende Riksbys framtid. Detta på grund av luddiga formuleringar.

Den ena tolkningen som kan göras av de luddiga skrivningarna är positiv. Den säger att Stadsbyggnadskontoret faktiskt tagit hänsyn till alla remissvar som kommit in och som pekat på pro­blem och utmaningar med området. Dock sägs inget av detta uttryckligen.

Den andra möjliga tolkningen ger uttryck för att Stadsbyggnadskontoret inte alls lyssnat på remissva­ren utan har för avsikt att fortsätta enligt lagt programförslaget från februari 2016.

2.      Förvaltningsrättens dom av översiktsplanen

Förvaltningsrätten har redan dömt ut översiktsplanen. Trots det anser jag att Stadsbyggnadskontoret bör återkomma med svar på de frågor jag formulerar i den här skrivelsen. Jag vill för­säkra mig om att mina synpunkter, liksom övrigas instansers remissvar, tagits i beaktande.

3.      Jag kräver svar från Stadsbyggnadskontoret

När jag läser den nya översiktsplanen är det ett luddigt och svävande dokument jag tar del av. Jag kräver därför att politiker och tjänstemän ska ta sitt ansvar och i detalj presentera:

 • vad begreppet ”samråd” betyder för er i arbete med området Norra Riksby specifikt
 • redogöra för konsekvensanalyser av såväl programförslaget som översiktsplanen
 • presentera vad ni väljer att ta hänsyn till respektive inte ta hänsyn till i remissvaren avseende programför­slaget
 • dessutom kräver jag att kommunikationen genomgående från och med nu ska formuleras utifrån tydlighet och transparens så att vi medborgare förstår exakt vad ni menar.

I den här skrivelsen presenterar jag avslutningsvis två möjliga tolkningar av två ”luddigheter” i över­siktsplanen.

4.      Jag kräver klarhet, tydlighet och transparens från Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplanen ger möjlighet till olika tolkningar av vad som kommer att ske med Riksby koloniområde. Tillika andas programförslaget otydlighet samt att projektledaren muntligen, vid möten, uttrycker omständigheter som inte finns formulerade i dokumenten. Omständigheter som är helt avgörande för Riksbys framtid.

Av de här skälen kräver jag att:

 • dagens luddiga formuleringar ersätts med klartext och tillgängligt språk
 • det som Stadsbyggnadskontoret planerar för ska genomsyras av begreppet transparens – det ska i de dokument som produceras tydligt framgå vad planerna är i sin helhet och på detaljnivå.

Jag kräver att Stockholms stad följer lagen om klarspråk och skriver så att vi medborgare begriper vad som står i förslagen och slipper göra olika tolkningar av innehållet. Offentlig sektor bör utgöra goda exempel och kommunicera med tydlighet, transparens och öppenhet. Det här är mina minimikrav avseende de texter som beskriver Riksbys framtid.

5.      Jag kräver ytterligare svar från Stadsbyggnadskontoret

Av demokratiska skäl är det viktigt att politiker och tjänstemän redogör för de krav jag ställer i de tre punkterna nedan.

5.1     Redogör för begreppet ”samråd”
Jag kräver att ansvariga politiker och tjänstemän beskriver hur ni arbetat med innehållet i begreppet ”samråd” specifikt i området Norra Riksby. Vad betyder ”samråd” för er? Och kan ni försäkra oss medborgare om att ni tagit hänsyn till synpunkter från remissinstanser, sakägare, allmänhet och intressegrupper på programförslaget? Riksby koloniområde är inte ens nämnt i översiktsplanen trots att det är ett område med såväl unik kulturhistoria som unika djur- och naturaspekter.

Många med mig upplever att i hanteringen av Riksby koloniområde har begreppet ”samråd” varit något av ett spel för gallerierna från Stadsbyggnadskontorets sida. Om ni anser motsatsen, redogör för det.

5.2     Redogör för samtliga konsekvenser i programförslaget och översiktsplanen

Jag kräver dessutom att Stadsbyggnadskontoret ska beskriva vilka konsekvenserna blir för oss kolo­nister – vi som kommer att drabbas hårt av den planerade byggnationen i Bromma – vid genom­förandet av förslaget. Hur ser konsekvenserna ut i era analyser? Hur ser ritningar ut över huvudgator och lokalgator i området? Hur kommer ni att hantera kulturminnen såsom det faktum att Riksby koloniområde är ett stadsplanelagt område med arkitektritade stugor och trädgårdar från 30-talet? Hur ser ert resonemang ut när ni förstår att ni kommer att ”skövla” cirka 170 stu­gor och trädgårdar som har en snart hundraårig historia? Hur kommer ni att hantera frågor som rör miljö och natur?

De här frågorna har det frekvent skrivits om i remissvaren. Stadsbyggnadskontoret måste presentera sina konsekvensanalyser och även presentera hur de här frågorna ska hanteras.

5.3     Redogör för vilka remissvar ni tagit hänsyn till och vilka ni valt att inte ta hänsyn till
Mitt sista krav är att Stadsbyggnadskontoret ska redogöra för vilka synpunkter i remissvaren som ni valt att ta hänsyn till och vilka ni valt att inte ta hänsyn till. I det här kravet ingår även att ni bör ge argument för varför ni valt att ta, eller inte ta, hänsyn till synpunkterna.

Det här kravet går tillbaka på det demokratiska ”samråds”-begreppet. Om samråd ska ha en reell betydelse krävs det en rejäl återkoppling till medborgarna.

6.      Exempel på ”luddiga” skrivningar i översiktsplanen

Här presenterar jag tre ”luddiga” utdrag från översiktsplanen.

6.1     Utdrag ur översiktsplanen ”Bromma utvecklingsmöjligheter”, sid 108
”I norra delen av Riksby och kring Brommaplan finns mycket stora möjligheter till stadsutveckling för bostäder, verksamheter och service. Komplettering med nya skolor, förskolor, ytor för idrott och kultur samt nya offentliga rum behöver tillkomma när stadsdelen växer.”

6.2     Utdrag ur översiktsplanen ”Möjliga framtida förbindelser”, sid 65
”Tvärförbindelse Västerort
En del av en fullt utbyggd Huvudstaled från Pampas till Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen som kan avlasta delar av huvudvägnätet i Västerort. Eventuell tunnel från Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen under Brommaplan vidare till Huvudstabron. Stödjer stadsutvecklingen i Alvik.

”Kapacitetsstark kollektivtrafik till Bromma flygplats och vidare västerut
En attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik till nordväst via Bromma flygplats, ett framtida stads­omvandlingsområde efter 2038.”

7.      Möjliga tolkningar av de två utdragen

De tre ”luddiga” citaten ovan, i kapitel 6, öppnar upp för två tolkningar. En positiv och en negativ som jag presenterar i det här kapitlet.

7.1     Positiv tolkning

Den positiva tolkningen av texten är att ”norra delen av RIksby” är platsen för dagens Bromma flyg­plats. Således betyder det att Stadsbyggnadskontoret övergett tanken på att bygga på området för och omkring Riksby koloniområde. Dock står detta inte skrivet explicit någonstans.

En annan skrivning är ”kapacitetsstark kollektivtrafik” skulle kunna tolkas som att tunnelbana kommer att byggas från exempelvis Hagastaden till Bromma flygplats och vidare mot Ekerö och Väl­lingby. Det här skulle i så fall innebära att mitt krav i mitt remissvar på en fungerande infrastruktur innan byggnation kan starta fått gehör.

7.2        Negativ tolkning

Min andra tolkning av de luddiga citaten från översiktsplanen är att politiker och tjänstemän inte alls tagit någon hänsyn till vad remissvaren sammantaget har sagt utan att de fortsätter enligt program­förslaget. Att nuvarande programförslag för Norra Riksby har brister påvisar så gott som alla re­missvar. Bristerna förtydligas med emfas av Länsstyrelsen.

Det framgår inte någonstans i översiktsplanen att politiker och tjänstemän tagit i beaktande de kon­sekvenser programförslaget innebär för djur, natur och kulturhistoria i Riksby som remissvaren pekat på.

Jag befarar att byggnation av bostäder på platsen för Riksby koloniområde fortfarande är gällande. Av den anledningen lyfter jag åter igen de synpunkter som jag lyft tidigare och som lyfts från andra instanser, eftersom de inte har något som helst förtydligande sedan programförslaget och eftersom inget sägs heller i översiktsplanen:

7.2.1              Minst 170 kolonistugor försvinner
Det nuvarande programförslaget med breda huvudgator och lokalgator genom Riksby koloni­område – som är ett stadsplanelagt koloniområde med arkitektritade stugor och trädgårdar från 30-talet – innebär att minst 170 kolonistugor och trädgårdar försvinner.

Vid möte med Stadsbyggnadskontorets projektledare för Norra Riksby, den 11 oktober 2016, in­formeras vi kolonister om att planen med huvudgator och lokalgator ligger fast. I översiktsplanen står det ingenting skrivet om detta. Jag kräver att en så avgörande konsekvens för Riksby koloni­område ska uttryckas i skrivelser och att politiker och tjänstemän visar att ni tar ansvar fullt ut för att koloniområdet kommer att stympas i olika steg. Jag kräver även att detta ska skrivas i över­siktsplanen om så är fallet.

Jag har utifrån programförslagets förslag manuellt mätt samtliga gator i Riksby koloniområde, nå­got som gett vid handen att inte bara ett stort antal kolonistugor försvinner – minst 170 st – utan även SALK tennisbanor och flera bostadshus utefter Kvarnbacksvägen.

7.2.2             Utrotning av fridlysta djur
I den i stort sätt orörda naturen runt Bromma flygplats finns fridlysta djur – bland annat fladder­möss, hackspett, huggorm och groddjur. Kommer de här djuren att fångas in och flyttas till annan plats? I så fall, hur kommer det att gå till och vart ska de flyttas? Eller kommer staden att söka till­stånd för att utrota dem? Har ansökan i så fall redan skickats in?

7.2.3             Gravplatser från järnåldern förstörs
Det finns flertalet gravplatser från järnåldern och de Geermoräner som ligger orörda sedan in­landsisens framfart omkring Riksby koloniområde. Vilken hänsyn politiker och tjänstemän tagit till detta i planeringen av Norra Riksby framgår inte av översiktsplanen. Jag kräver att detta förtydligas.

7.2.4             Bostäder ska byggas på förorenad mark
Enligt den karta som finns med i Länsstyrelsen remissvar planeras byggnaderna vid nuvarande golfbana/gamla landningsbana. Dessa kommer att byggas på ej fast mark (sjöbotten). Den här marken är dessutom kraftigt förorenad. Självklart kommer det här att innebära betydligt högre byggkostnader än ”normalt”.

Var kommer hyran att landa för de framtida hyresgästerna som dessutom får utsikt och buller från Bromma flygplats? Vilka har råd med, och vilka är villiga att bo under de här förutsättning­arna? En jämförelse kan göras med kvarteret Basaren på Kungsholmen som Stockholms Koopera­tiva Bostadsförening (SKB) ska bygga (SKB erbjuder rimliga hyror, de är inga profitörer). Man startar med hyggliga byggförutsättningar avseende stabil mark, framdraget el och vatten, exi­sterande gator och fullt utbyggd kollektivtrafik. Här kommer en hyra för 4 rok att ligga på mellan drygt 19.000-knappt 23.000 kr/månad. Läs mer på SKB:s webbplats https://www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/basaren/

8.       Avslutning

Jag avslutar där jag började: Vi kolonister i Riksby koloniförening kommer att drabbas hårt av den förändring som nuvarande programförslag beskriver i kombination med resultatet av den negativa läsningen av den luddiga texten i över­siktsplanen avseende Norra Riksby. Det är av den anledningen viktigt att ni – politiker och tjänstemän – svarar på de krav jag ställer på Stadsbyggnadskontoret i den här skrivelsen:

 • Luddiga formuleringar ska ersättas med klarspråk och klartext. Stockholms stad ska följa lagen om klarspråk och skriva så att vi medborgare förstår vad ni menar och avser att göra så att vi slipper göra olika tolkningar.
 • Texterna om Riksbys framtid ska andas tydlighet, transparens och öppenhet.
 • Redogör för hur ni värnat om och använt er av begreppet ”samråd” i området Norra Riksby.
 • Redogör för er konsekvensanalys. Min egen konsekvensanalys säger att minst 170 stugor och trädgårdar kommer att försvinna i Riksby koloniområde, som är ett stadsplanelagt koloniområde med arkitektritade stugor och trädgårdar från 30-talet, i samband med att de nya huvudgatorna och lokalgatorna ska dras fram. Jag har mätt med måttband på varje gata i Riksby koloniområde.
 • Redogör för vilka remissvar ni tagit hänsyn till och vilka ni valt att inte ta hänsyn till inför lanse­ringen av den luddiga översiktsplanen. Det är viktigt – av demokratiska skäl – att ni presenterar ett svar på den här frågan då vi ju bjudits in att lämna in kvalificerade synpunkter i formen av remissvar på ett lagt förslag.
 • Redogör för hur ni hanterar utrotning av fridlysta djur samt hanterar gravplatser från järnåldern och unika de Geermoräner från inlandsisens framfart. De här frågorna lyser med sin frånvaro genom programförslaget och översiktsplanen.
 • Bostäder ska byggas på förorenad mark vid Bromma flygplats – redogör för hur det ska gå till väga med bygget och ange vilka hyresnivåer ni planerar för.

Jag ser fram emot att ta del av era svar på mina frågor som presenterats här.

Referenser