Min stadsbyggnadspraktika för Bromma 2018

Det här är min start till en Stadsbyggnadspraktika för Bromma och som utgår från innehållet i Stadsbyggnadskontorets översiktsplan för Stockholm 1999.  

Varför gör jag det här?

Översiktsplanen från 1999 gav oss medborgare en klar och tydlig bild av ”vart vi är på väg” med den tidens byggnationer. I översiktsplanen från 2018 saknar och efterlyser jag ett liknande perspektiv så att jag och flera med mig kan få en tydlig bild av vad som händer i Stockholm generellt och i Bromma specifikt i en tid av oerhört mycket byggnation.

Jag vill även bli övertygad om att Stadsbyggnadskontoret har koll på vad de gör.

Ta del av mina krav till Stadsbyggnadskontoret Krav på förtydligande gällande infrastuktur, kollektivtrafik och hantering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Det är inte bara jag som är väl förtrogen med att dagens arbetsmetod för Stadsbyggnadskontoret, en metod som utgörs av en stark förlitan på byggbolagen, vilka presenterar färdiga lösningar. Lösningar som många gånger glömmer bort att människor ska leva i de här miljöerna. Miljöer som alltför ofta:

  • reduceras till kommersiella ytor
  • saknar rekreativa ytor och grönområden
  • brister i infrastruktur

Läs utdrag ur Stadsbyggnadskontorets översiktsplan från 1999 med fokus på stadsdelen Bromma

Statistik utgör basen för att förstå världen vi lever i

För att förstå de nybyggnationer vi genomfört och hur prognosen för framtiden ser ut har jag samlat statistik avseende:

Så här ska Stadsbyggnadspraktikan användas

Stadsbyggnadspraktikan ska användas i mitt arbete i en politiskt oberoende expertgrupp för byggnationer i Bromma, som drivs parallellt med min egen kampanj vars nav är den här webbplatsen.

Syfte

Syftet med Stadsbyggnadspraktikan är att uppmana Stadsbyggnadskontoret att producera en översiktsplan a la 1999 så vi medborgare kan tro på det ni gör i dag och i morgon!

Jag och många med mig vill förstå varför Stadsbyggnadskontoret ”dissar” 1999 års belysning av kulturhistoriska områden och områden med riksintressen, och det med goda argument. Först när vi får argumenten presenterade för oss och vi tror på dem kan vi gå med på att ni skövlar exempelvis Riksby koloniområde.

Och vad gäller koloniområden, notera att Stadsbyggnadskontoret i 1999 års översiktsplan beskrev Dalens koloniområde som Stockholms äldsta och med ett högt kulturhistoriskt värde. Området skövlades redan på 1960-talet under stora protester för att sedan mynna ut att bygga det bostadsområde som kom att leva med stora sociala och miljömässiga utmaningar. Utmaningar som än i dag är vår verklighet.